کارت خرید

مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:SSD1G35G -


CPU: 2Core
Ram: 1GB
H.D.D:35GBSSD
Connection: 1 Gbit/s-Port
Guaranteed Bandwidth: 100Mbit/s~1000Mbit/s~
Traffic: 4TB
OS:Windows,Linux,MikroTik, Etc,


اجاره ماهیانه: 22000 تومانXE20SSD -


CPU: 1Core2000MHZ
Ram: 1024MB
H.D.D:20GBSSD
Connection: 1 Gbit/s-Port
Guaranteed Bandwidth: 1000Mbit/s~
Traffic: 3TB
OS:Windows,Linux,MikroTik, Etc,


قیمت: 585000 ریالXE40SSD -


CPU: 2Core4000MHZ
Ram: 2GB
H.D.D:40GBSSD
Connection: 1 Gbit/s-Port
Guaranteed Bandwidth: 1000Mbit/s~
Traffic: 3TB
OS:Windows,Linux,MikroTik, Etc,


قیمت: 1170000 ریالXE80SSD -


CPU: 4Core8000MHZ
Ram: 4GB
H.D.D:80GBSSD
Connection: 1 Gbit/s-Port
Guaranteed Bandwidth: 1000Mbit/s~
Traffic: 3TB
OS:Windows,Linux,MikroTik, Etc,


قیمت: 2340000 ریالXSD1G35G -


CPU: 2Core
Ram: 1GB
H.D.D:35GBSSD
Connection: 1 Gbit/s-Port
Guaranteed Bandwidth: 100Mbit/s~1000Mbit/s~
Traffic: 4TB
OS:Windows,Linux,MikroTik, Etc,


اجاره ماهیانه: 29250 تومانXSD2G70G -


CPU: 2Core
Ram: 2GB
H.D.D:70GBSSD
Connection: 1 Gbit/s-Port
Guaranteed Bandwidth: 100Mbit/s~1000Mbit/s~
Traffic: 4TB
OS:Windows,Linux,MikroTik, Etc,


اجاره ماهیانه: 48750 تومانXSD3G100G -


CPU: 3Core
Ram: 3GB
H.D.D:100GBSSD
Connection: 1 Gbit/s-Port
Guaranteed Bandwidth: 200Mbit/s~1000Mbit/s~
Traffic: 4TB
OS:Windows,Linux,MikroTik, Etc,


اجاره ماهیانه: 76050 تومانXSD4G140G -


CPU: 4Core
Ram: 4GB
H.D.D:140GBSSD
Connection: 1 Gbit/s-Port
Guaranteed Bandwidth: 300Mbit/s~1000Mbit/s~
Traffic: 4TB
OS:Windows,Linux,MikroTik, Etc,


اجاره ماهیانه: 99840 تومانSecure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.162.44.105) وارد شده است.