کارت خرید

مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:BD400 -


CPU: 2Core
Ram: 2048MB
HDD: 400GB
Connection: 1 Gbit/s-Port
Guaranteed Bandwidth: 200Mbit/s~
Traffic: Unlimited
OS:Windows,Linux,MikroTik, Etc,


قیمت ماه اول با تخفیف 420000 ریال
قیمت اصلی از ماه دوم 550000 ریال


BD800 -


CPU: 4Core
Ram: 4096MB
HDD: 800GB
Connection: 1 Gbit/s-Port
Guaranteed Bandwidth: 200Mbit/s~
Traffic: Unlimited
OS:Windows,Linux,MikroTik, Etc,


قیمت ماه اول با تخفیف 620000 ریال
قیمت اصلی از ماه دوم 750000 ریال


Y1 -


CPU: 2Core
Ram: 1024MB
HDD: 70GB
Connection: 1 Gbit/s-Port
Guaranteed Bandwidth: 100Mbit/s-1000Mbit/s
Traffic: Unlimit
OS:Windows,Linux,MikroTik


قیمت ماه اول با تخفیف یلدا 14900 تومان
قیمت اصلی از ماه دوم 18200 تومان

کد تخفیف یلدا:Yalda95

Y2 -


CPU: 2Core
Ram: 1536MB
HDD: 120GB
Connection: 1 Gbit/s-Port
Guaranteed Bandwidth: 100Mbit/s-1000Mbit/s
Traffic: Unlimit
OS:Windows,Linux,MikroTik


قیمت ماه اول با تخفیف یلدا 20550 تومان
قیمت اصلی از ماه دوم 18200 تومان

کد تخفیف یلدا:Yalda95

Y3 -


CPU: 3Core
Ram: 2560MB
HDD: 250GB
Connection: 1 Gbit/s-Port
Guaranteed Bandwidth: 100Mbit/s-1000Mbit/s
Traffic: Unlimit
OS:Windows,Linux,MikroTik


قیمت ماه اول با تخفیف یلدا 29250 تومان
قیمت اصلی از ماه دوم 33800 تومان

کد تخفیف یلدا:Yalda95

Y4 -


CPU: 3Core
Ram: 3584MB
HDD: 400GB
Connection: 1 Gbit/s-Port
Guaranteed Bandwidth: 100Mbit/s-1000Mbit/s
Traffic: Unlimit
OS:Windows,Linux,MikroTik


قیمت ماه اول با تخفیف یلدا 30500 تومان
قیمت اصلی از ماه دوم 39650 تومان

کد تخفیف یلدا:Yalda95

Y5 -


CPU: 4Core
Ram: 5120MB
HDD: 500GB
Connection: 1 Gbit/s-Port
Guaranteed Bandwidth: 100Mbit/s-1000Mbit/s
Traffic: Unlimit
OS:Windows,Linux,MikroTik


قیمت ماه اول با تخفیف یلدا 49900 تومان
قیمت اصلی از ماه دوم 57800 تومان

کد تخفیف یلدا:Yalda95

Y6 -


CPU: 4Core
Ram: 5120MB
HDD: 500GB
Connection: 1 Gbit/s-Port
Guaranteed Bandwidth: 100Mbit/s-1000Mbit/s
Traffic: Unlimit
OS:Windows,Linux,MikroTik


قیمت ماه اول با تخفیف یلدا 69900 تومان
قیمت اصلی از ماه دوم 81000 تومان

کد تخفیف یلدا:Yalda95

Other Price - Custom

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.205.106.138) وارد شده است.